Zabrana kopiranja sadržaja sa web stranice bez odobrenja

Usluge

GEODEZIJA

Izrada geodetskih podloga za potrebe projektiranja

Izrada adresnog registra

Parcelacija, utvrđivanje međa, identifikacija katastarskih čestica

Izrada Elaborata iskolčenja

Mjerenje i analiza pomaka i deformacija

Izrada i vizualizacija 3D modela

Izrada elaborata podzemnih i nadzemnih vodova

Izrada GIS rješenja

Izračun Volumena na osnovu rezultata terenske izmjere

HIDROGRAFIJA

Konzultantske usluge iz područja hidrografskih istraživanja

Obrada podataka hidrografske izmjere

Hidrografska izmjera